ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA

Ustalone częstotliwości używane przez paralotniarzy na naszym terenie (Lotnisko Gliwice, Lotnistko Gotartowice)

NA LOTNISKU: 434.600 MHz

PRZELOTOWA: 434.700 MHz

 

POGODA RYBNIK

 

POGODA GLIWICE

 

POLECAMY

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pogoda


 

Poniżej znajdują się linki do serwisów pogodowych, z których obecnie korzystamy.


Pogoda na lotnisku w Rybniku

- pogoda bezpośrednio z lotniska

- pogoda model UM


Pogoda na lotnisku w Gliwicach

- pogoda model UM

- pogoda na stacji meteo 'Bojków' na autostradzie A4

 

Pozostałe serwisy pogodowe

- meteo.pl

- windguru

- meteoblue

 

CIEKAWOSTKI POGODOWE

 

CHMURY I WILGOTNOŚĆ POWIETRZA

Jednym ze składników powietrza jest para wodna. Pochodzi ona w całości z procesów parowania z powierzchni Ziemi. Intensywność parowania zależy od następujących czynników:
- temperatury powietrza oraz temperatury powierzchni Ziemi (zwłaszcza wody) (wzrost temperatury wzmaga parowanie)
- prędkości wiatru (wzrost prędkości wiatru wzmaga parowanie)
- stopnia nasycenia powietrza parą wodną (wzrost wilgotności powietrza zmniejsza parowanie)
- ciśnienia atmosferycznego (wzrost ciśnienia zmniejsza parowanie)

Do określania wilgotności powietrza stosuje się najczęściej następujące wskażniki:

wilgotność bezwzględna - określa aktualną zawartość pary wodnej w jednostce objętości powietrza. Wyrażamy ją w g/m3

wilgotność względna - określa stosunek aktualnej zawartości pary wodnej do zawartości pary, która nasyciłaby to powietrze w danej temperaturze. Wyrażamy ją w procentach.

prężność pary wodnej - ciśnienie, jakie wywiera para wodna znajdująca się w powietrzu na powierzchnię Ziemi. Wyrażamy ją w hPa lub mmHg

niedosyt wilgotności powietrza - różnica między prężnością pary wodnej nasyconej i prężnością pary znajdującej się aktualnie w powietrzu. Wyrażamy ją w hPa lub w mmHg

temperatura punktu rosy - temparatura, w której następuje nasycenie powietrza parą wodną (wilgotność względna osiąga 100%) i rozpoczyna się proces kondensacji pary wodnej

Kondensacja pary wodnej (przejście wody ze stanu gazowego do stan ciekły), ewentualnie w stan stały, czyli resublimacja następuje poprzez następujące procesy:
- adiabatyczne (związane z rozprężaniem się powietrza wraz ze wzrostem wysokości) ochładzanie się powietrza podlegającego konwekcji swobodnej (termicznej)
- ochładzanie się powietrza związane z wymuszoną konwekcją na stokach wzniesień
- ochładzanie się powietrza związane z wymuszoną konwekcją na powierzchniach frontów atmosferycznych
- napływ ciepłego powietrza nad wychłodzone podłoże
- mieszanie się mas powietrza o różnych właściwościach fizycznych
- radiacji (wypromieniowania) ciepła z powierzchni Ziemi w wyższe warstwy atmosfery. Odbywa się to najczęściej w pogodne noce.

Warunkiem koniecznym rozpoczęcia kondensacji pary wodnej przy wilgotności względnej 100% jest obecność jąder kondensacji, czyli mikroskopijnych cząstek stałych i ciekłych unoszących się w powietrzu (np.: pyły wulkaniczne, pyłki roślinne, cząstki soli morskiej, pyły przemysłowe). Na jadrach kondensacji następuje osadzanie się produktów kondensacji (kropelek wody lub kryształków lodu). W powietrzu zupełnie pozbawionym jąder kondensacji proces skraplania się pary wodnej rozpczyna się przy wilgotności względnej około 400%.

Skutkiem kondensacji jest powstawanie chmur, mgieł oraz opadów i osadów atmosferycznych.

Mgła to zawiesina drobnych (poniżej 0,05 mm) kropelek wody (przy bardzo niskiej temperaturze również kryształków lodu) w przyziemnej warstwie troposfery ograniczająca widoczność do poniżej 1 km.
Typy mgieł ze względu na przyczyny ich powstawania:

  • mgła radiacyjna - tworzy się przy powierzchni ziemi w wyniku wypromieniowania ciepła z podłoża. Tworzą się zazwyczaj wiosną i jesienią w zagłebieniach terenu podczas pogody bezchmurnej i bezwietrznej
  • mgła adwekcyjna - powstaje w wyniku napływu ciepłego i wilgotnego powietrza nad chłodne podłoże - często powstają nad brzegiem morza
  • mgła frontowa - powstaje podczas przemieszczania się frontu ciepłego w wyniku zetknięcia się dwóch mas powietrza o różnych właściwościach termicznych w efekcie nasycenia powietrza opadem
  • mgła orograficzna (stokowa) - powstaje w skutek ochłodzenia się powietrza unoszącego się po stkoach górskich
  • mgła z parowania - tworzy się podczas napływu chłodnego powietrza nad cieplejszy zbiornik wodny. Unosząca się para wodna ulega kondensacji w chłodnym powietrzu

Chmura to widzialny zbiór bardzo małych kropelek wody lub kryształków lodu zawieszonych w swobodnej

 

 

atmosferze. Ze względu na budowę fizyczną chmury dzielimy na jednorodne (zbudowane wyłącznie z kropelek wody lub kryształków lodu) i mieszane (zbudowane zarówno z kropelek wody, jak i kryształków lodu).

 

W klasyfikacji chmur używa się określeń w języku łacińskim, by opisać ich wygląd i wysokość na jakiej się tworzą. Taki sposób klasyfikacji został wymyślony w 1803 roku, przez angielskiego chemika Luke`a Ho

 

warda. Użył on następujących słów łacińskich: cirrus, które oznacza "lok włosów"; stratus, oznaczające "warstwę"; cumulus - "stos"; i nimbus - "ulewa". Chmury można podzielić na cztery grupy. Pierwsze trzy grupy wyróżnia się na podstawie wysokości na jakiej występuje ich podstawa ponad poziomem gruntu:
- chmury wysokie
- chmury średnie
- chmury niskie
Czwarta grupa to chmury o budowie pionowej: są to chmury bardzo rozbudowanie w pionie i ze względu na to nie mogą być klasyfikowane na podstawie wysokości, na jakiej występuje ich podstawa.

 

Rodzaje chmur ze względu na wysokość ich występowania

Piętro Rodzaj chmury Strefa geograficzna

międzyzwrotnikowa

umiarkowana

polarna

wysokie cirrus Ci (1) 6-17 km 5-13 km 3-7 km
cirrocumulus Cc (2)
cirrostratus Cs (3)
średnie altostratus As (5) 2-8 km 2-7 km 2-4 km
altocumulus Ac (4)
niskie nimbostratus Ns (10) 2 km 2 km 2 km
stratocumulus Sc (6)
stratus St (7)
chmury o budowie pionowej cumulus Cu (8) chmury rozbudowane w kierunku pionowym
rozwijają sie od około 0,4 km do górnej troposfery
cumulonimbus Cb (9)


 

 

W poniższym linku znajdują się wszystkie powyższe informacje na temat chmur oraz wilgotności powietrza

http://geografia_liceum.republika.pl/chmury.htm